Skip to main content
Close

Els interessos de recerca del grup se centren en comprendre els mecanismes moleculars implicats en la patogènesi dels virus humans

En les darreres dues dècades, el grup ha estat estudiant com la variabilitat genètica del VIH-1 i del VHC ha influït en la patogènesi viral, la immunogenicitat i la resposta a la teràpia antiviral. Recentment, ha explorat com les mutacions sinònimes dels codons afecten l'expressió de la proteïna del VIH-1 i la capacitat de replicació del virus. Els biaixos de codons o parells de codons i les freqüències de dinucleòtids de l'ARN del VIH-1 (per exemple, CpG/UpA) afecten a la resposta innata de l'hoste, la latència del virus i la patogènesi. En relació amb la seva recerca en VHC, l'equip està quantificant els nivells de microARNs (miARNs) circulants en plasma com a biomarcadors de la progressió de la malaltia hepàtica en pacients infectats pel VIH-1 i/o el VHC. Es preveu que els miARNs regulen més de la meitat del transcriptoma humà. La manca de biomarcadors disponibles per diagnosticar i predir les diferents etapes de la malaltia hepàtica (per exemple, NAFLD i NASH) és actualment un dels principals reptes als que s'enfronten els clínics. Finalment, el grup ha plantejat la hipòtesi que els miRNA circulants poden ser biomarcadors de la infecció per SARS-CoV-2 i de la posterior manifestació i progressió de la COVID-19.

Miguel Ángel Martínez de la Sierra
Investigador/a principal
Miguel Ángel Martínez de la Sierra
Miguel Ángel Martínez és autor de 135 articles de recerca revisats per parells que figuren a PubMed i de tres patents mundials. És autor de dotze capítols de llibres i va ser editor convidat de RNA…
Vés al perfil
Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: