Virologia Tissular (VITI)

VIROLOGIA TISSULAR (VITI)

Investigador Principal: Cecilia Cabrera

Presentació

La infecció per VIH es pot considerar una malaltia associada a les mucoses, amb un procés de patogènesi que es divideix en dues fases:

1. Fase d’infecció aguda, associada a una pèrdua massiva de cèl·lules T CD4+ residents a les mucoses, especialment al teixit limfoide associat a l’intestí (GALT).

2. Fase crònica, responsable de la destrucció gradual de limfòcits T CD4 de sang perifèrica i caracteritzada per una activació immunològica elevada i la producció massiva de citocines proinflamatòries.

Els mecanismes de destrucció de limfòcits T CD4 i les causes d’una recuperació immunològica incomplerta al GALT malgrat el tractament antiretroviral (a diferència del que s’observa a la sang perifèrica) és un tema actual de debat. Aquest comportament diferencial entre els dos compartiments (teixit i sang) ha posat de manifest la importància d’avaluar al teixit limfoide tant l’efecte del virus com el de la teràpia antiretroviral, ja que és precisament en aquest teixit on s’estableix la infecció viral latent (reservori viral) i, per tant, és un camp d’estudi indispensable per assolir l’eradicació total del virus. Per això, el nostre grup avalua l’efecte patogènic viral (VIH i SIV) i el dels fàrmacs antiretrovirals al teixit d’individus VIH+ amb diferents nivells de control viral i/o immunològic, així com en models ex vivo de teixit de donants sans.

Càncer de bufeta

El grup també ha iniciat una nova línia de recerca en càncer de bufeta. En homes, el càncer de bufeta és una de les principals causes de mort després dels càncers de pròstata, de pulmó, colorectal i d’estómac. A Espanya, que té una de les taxes d’incidència i de mortalitat més altes d’Europa per aquesta patologia, es calcula que hi ha una mitjana de 12.200 casos nous cada any, xifra que està augmentant els últims anys.

Aproximadament el 75-85 % dels pacients presenten el càncer confinat a la mucosa. El tractament inicial d’aquest tumor és la resecció transuretral, tot i que la immunoteràpia amb bacillus Calmette-Guérin (BCG) ha estat el tractament local més eficaç en la disminució de la recurrència i la progressió.

Els mecanismes exactes i els mediadors moleculars del control del tumor després del tractament amb BCG es desconeixen, per tant no hi ha cap marcador predictor de la resposta clínica. Un marcador de resposta a BCG tindria un valor incalculable, perquè evitaria comorbiditats i costos innecessaris d’un tractament ineficaç i disminuiria la mortalitat a causa d’aquesta malaltia. L’objectiu final de la nostra línia de recerca és identificar factors pronòstics de resposta al tractament vesical amb BCG, així com dissenyar noves estratègies terapèutiques.

HIV infection can be viewed as a mucosa-associated disease whose pathogenesis is divided into two phases:

1. An acute phase, associated with a massive loss of CD4+ T-cells from the mucosa, especially in the gut-associated lymphoid tissue.

2. A chronic phase, responsible for gradual destruction of peripheral blood CD4 T-cells, characterized by high immunological activation and massive production of pro-inflammatory cytokines.

The mechanisms of destruction of CD4 T-cells and the reasons for incomplete immune recovery in gut-associated lymphoid tissue (unlike peripheral blood), despite antiretroviral treatment, is a current focus of debate. This difference between blood and tissue has highlighted the importance of assessing the impact of the virus not only on antiretroviral therapy but also on lymphoid tissue, as this is where latent viral infection (viral reservoir) is established. Studies in this area are therefore necessary to achieve total eradication of the virus. Our group evaluates viral pathogenesis for HIV and SIV and the impact of antiretroviral drugs on the tissue of both HIV+ individuals with different levels of viral and/or immune control and healthy donors (ex vivo models).

Bladder cancer

The group has launched a new line of research into bladder cancer, a leading cause of death in men, after prostate, lung, colorectal and stomach cancer. Spain, which has among the highest incidence and mortality rates in Europe, reports an average of 12,200 new cases per year. Furthermore, incidence has increased in recent years.

Around 75%-85% of patients present with cancer confined to the mucosa. The initial treatment is transurethral resection, although immunotherapy with Bacillus Calmette-Guérin (BCG) has been the most effective local treatment in reducing recurrence and limiting progression.

The precise mechanisms and molecular mediators of tumour control after BCG therapy are unknown and there is no known marker to predict clinical response to BCG. Such a marker would be invaluable, as it would reduce mortality, avoid comorbidities and save on the cost of ineffective treatment. The ultimate goal of our research in this area is to identify factors that predict response to BCG treatment and design new therapeutic strategies.

La infección por el VIH puede considerarse una enfermedad asociada a las mucosas, con un proceso de patogénesis que se divide en dos fases:

1. Fase de infección aguda, asociada a una pérdida masiva de células T CD4+ residentes en mucosas, especialmente en tejido linfoide asociado al intestino (GALT).

2. Fase crónica, responsable de la destrucción gradual de linfocitos T CD4 de sangre periférica y caracterizada por una elevada activación inmunológica y por una producción masiva de citoquinas proinflamatorias.

Los mecanismos de destrucción de linfocitos T CD4 y las causas de una recuperación inmunológica incompleta en GALT a pesar del tratamiento antirretroviral (a diferencia de lo que se observa en sangre periférica) es un tema actual de debate. Este comportamiento diferencial entre los dos compartimentos (tejido y sangre) ha puesto de manifiesto la importancia de evaluar en tejido linfoide tanto el efecto del virus como el de la terapia antirretroviral, ya que es precisamente en este tejido donde se establece la infección viral latente (reservorio viral) y, por tanto, es un campo de estudio indispensable para alcanzar la erradicación total del virus. Por este motivo, nuestro grupo evalúa el efecto patogénico viral (VIH y SIV) y el de los fármacos antirretrovirales en tejido de individuos VIH+ con diferentes niveles de control viral y/o inmunológico, así como en modelos ex vivo de tejido de donantes sanos.

Cáncer de vejiga

El grupo también ha iniciado una nueva línea de investigación en cáncer de vejiga. En hombres, el cáncer de vejiga es una de las principales causas de muerte después de los cánceres de próstata, de pulmón, colorrectal y de estómago. En España, que tiene una de las tasas de incidencia y mortalidad más altas de Europa para esta patología, se estima que hay una media de 12.200 nuevos casos al año, cifra que está aumentando en los últimos años.

Aproximadamente el 75-85 % de los pacientes presentan el cáncer confinado en la mucosa. El tratamiento inicial de este tumor es la resección transuretral, aunque la inmunoterapia con bacillus Calmette-Guérin (BCG) ha sido el tratamiento local más eficaz en la disminución de la recurrencia y progresión.

Se desconocen los mecanismos exactos y los mediadores moleculares del control del tumor después del tratamiento con BCG, y no existe ningún marcador predictor de la respuesta clínica. Un marcador de respuesta a BCG tendría un valor incalculable, ya que evitaría comorbilidades, costes innecesarios de un tratamiento ineficaz y disminuiría la mortalidad a causa de esta enfermedad. El objetivo final de nuestra línea de investigación es identificar factores pronósticos de respuesta al tratamiento vesical con BCG, así como diseñar nuevas estrategias terapéuticas.

Paraules clau: Teixit, Models ex vivo, mort cel·lular, GALT, Càncer de bufeta
Investigador Principal

Cecilia Cabrera

Cecilia Cabrera es va llicenciar en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona l’any 1994. Va realitzar el doctorat a IrsiCaixa i és doctora en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona des de l’any 2001. Després d’un període d’estudis postdoctorals a...

Currículum

Subscriu-te a la newsletter

Back to Top
Irsi Caixa

Impulsat per:

Obra Social - Fundació 'La Caixa' Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

 

HR Excellence in Research

Amb la col·laboració de: